Zápis

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2024 / 2025 v Městské části Praha 7 probíhají následujícím způsobem:

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS PRO ROK 2024 / 2025

Termín: 15. 4. – 26. 4. 2024

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší  lesní mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ: 

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p7-u-studanky-bobulka

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

Dokumenty k zápisu Vám budou vygenerovány ke stažení a vytištění.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2024 / 2025

Přihlášku k předškolnímu vzdělávání lze podat až do čtyř různých mateřských škol, přičemž je nutné v Žádosti označit, kterou z nich preferujete a uvádět preference na všech přihláškách stejně.

Možnosti podání dokumentů k zápisu:

 1. Osobní předání (doporučujeme přijít s dítětem) 6. 5. – 7. 5. 2024 od 13,00 do 16:30 hodin v LMŠ
 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze poslat jen prostý email)
 3. Doporučenou poštou na adresu: LMŠ Bobulka, FZŠ PedF UK, Umělecká 850, 170 00, Praha 7 (rozhodující je datum podání na poštu)
 4. Datovou schránkou

Náležitosti k zápisu:

 • Žádost o přijetí – předem řádně vyplněná a podepsaná (aktualizujeme)
 • Evidenční list – předem řádně vyplněný a podepsaný, potvrzený lékařem s údaji o řádném očkování dítěte
 • Čestné prohlášení – předem řádně vyplněné a podepsané
 • Rodný list dítěte – originál k nahlédnutí
 • Občanský průkaz / cestovní pas zákonného zástupce, který žádost podává
 • Doklad o trvalém pobytu DÍTĚTE na Praze 7 / Doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR (cizinci)
 • Kopii doporučení z vyšetření poradenského zařízení – u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Např. rozhodnutí soudu o pěstounské péči apod.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na odboru MČ Praha 7, který vede evidenci obyvatel.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Další informace:   

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2024 pěti let.

Dokumenty ke stažení:

2020 Lesní mateřská škola Bobulka
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!